Legalnie.eu

  Powinności, a wręcz obowiązki lekarza określone są głównie w przepisach art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4 ustawy o zawodach leka...

Czym są standardy wykonywania zawodu lekarza?

Dodane przez | 16:00 2021/06/10

 

Powinności, a wręcz obowiązki lekarza określone są głównie w przepisach art. 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Odnosząc się do standardu wykonywania zawodu lekarza, dotyczy on zwłaszcza postępowania zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością oraz poświęceniem pacjentowi należnego mu czasu.Nic nie jest dane raz na zawsze, dlatego też standardy wykonywania zawodu lekarza muszą być nieustannie utrwalane i przypominane w grupie lekarzy np. na konferencjach naukowych, w telewizji czy Internecie. W szczególności standardy te powinny być przekazywane już studentom medycyny. Istotną rolę w tej kwestii odgrywają także sądy lekarskie, które powinny poprzez swoje orzecznictwo kształtować i przedstawiać prawidłową postawę lekarza dokonując wykładni obowiązujących procedur, dotyczących wykonywania zawodu i norm etycznych.

 

Główne kryteria prawidłowego wykonywania zawodu określa przepis art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz zobowiązany jest wykonywać swój zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Właśnie istotnym aspektem jest okoliczność, iż wiedza lekarza musi być obowiązująca aktualnie, w chwili udzielania świadczeń medycznych. To pacjent ostatecznie dokonuje wyboru metody leczenia (wyraża zgodę bądź nie). Jednakże to na lekarzu ciąży obowiązek, aby w sposób rozsądny i właściwy doradzić najskuteczniejszy, a zarazem najbezpieczniejszy sposób leczenia.

                       

Poszukiwanie wzorców działania z aktualną wiedzą medyczną spowodowało wprowadzenie standardów medycznych. Nie są to dokumenty o charakterze bezwzględnie obowiązującym medyka, natomiast lekarze powinni się do nich stosować. Nie podlega dyskusji, iż standardy medyczne kształtowane przez zespoły ekspertów z dziedziny medycyny, stanowią istotne drogowskazy w codziennej pracy medyka. Normatywnie powstające standardy przedstawiają konkretne części opieki medycznej, np. zakres koniecznych badań czy świadczeń oraz miejsce ich udzielania. W związku z tym, standardy te stają się prawem, do których stosowania zobowiązany jest lekarz pod groźbą odpowiedzialności prawnej.


Najprościej rzecz ujmując, standardy medyczne to postępowanie lekarza, zgodne z aktualną wiedzą medyczną, realizują prawa pacjenta w obszarze bezpieczeństwa wykonywanych świadczeń.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 4 i 6 Kodeksu etyki lekarskiej, lekarz dla wykonywania swych obowiązków powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swym sumieniem oraz aktualną wiedzą medyczną. Ochrona swobody działań zawodowych określona w ww. przepisach jest przejawem poszanowania autonomii lekarza, a także wyrazem zaufania do jego wiedzy, doświadczenia i ukierunkowania na dobro pacjenta.

 

Lekarz zobowiązany jest przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając pacjentowi niezbędny czas. W Kodeksie Etyki Lekarskiej można wyróżnić 2 aspekty prawidłowych stosunków na linii pacjent - lekarz, tj.:

 

- ogólnie pojęta staranność czynności lekarza;

- poświęcenie pacjentowi odpowiedniej ilości czasu.          

 

Działania podejmowane przez lekarza powinny być z ,,należytą’’ starannością, co wskazuje na podwyższony poziom staranności. W znaczeniu kolokwialnym ,,staranność’’ oznacza dbałość, jak i dokładność, sumienność czy precyzyjność. Kwestię poziomu należytej staranności wskazuje kodeks cywilny, jako staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju, zgodnie z treścią przepisu 355 § 1 kodeksu cywilnego. Natomiast, nie jest to staranność wyższa niż przeciętna, lecz poziom staranności wszystkich lekarzy uznawany jest jako staranność zawodowa, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego. Według tej przeciętnej poddawane jest ocenie poszczególne zachowanie medyka.

 

Odpowiedzialność prawna lekarza oparta jest na zasadzie winy. Wskazuje się, że zwrot ,,należyta staranność’’ użyty w treści przepisu art. 355 kodeksu cywilnego ma nie tylko zastosowanie do zobowiązań umownych, ale również w zakresie odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Dotyczy to przypadku, gdy w prawie cywilnym przewiduje się odpowiedzialność na zasadzie winy. Dokonując analizy przesłanek winy medyka, trzeba mieć na względzie przepis art. 355 kodeksu cywilnego, wskazujący próg wymaganej w obrocie staranności.

 

Natomiast w prawie karnym opartym na zasadzie winy, przybliżoną rolę odgrywa przepis art. 9 § 2 kodeksu karnego, który charakteryzuje popełnienie czynu zabronionego na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Wskazuje to, iż reguły ostrożności nie są określane w oderwaniu od konkretnej sytuacji faktycznej, ale muszą być przystosowane do obecnych warunków. Poziom, a także zakres wymagań powinno się określać przy uwzględnieniu zróżnicowania powinności, odnoszących się do konkretnych grup zawodowych takich jak np. lekarze. Co do zasady, odpowiedzialność ta odnosi się do czynów umyślnych, polegających na lekkomyślności lub niedbalstwie.

 

W judykaturze przyjęto, że ocena winy lekarza zależy od stwierdzenia 2 elementów:

 

- powinności (obowiązku) przewidywania;

- możliwości przewidywania.

 

W prawie karnym element obowiązku przewidywania ujmuje się obiektywnie, a element możliwości przewidywania subiektywnie. Przybliżona sytuacja występuje w prawie cywilnym przy dokonywaniu oceny należytej staranności lekarza. Przyjmuje się pewien określony wzorzec postępowania czy wykonywania obowiązków albo czynności zawodowych zarówno w obiektywnym i subiektywnym ,,podejściu osobistym’’. Zadaniem lekarza jest przestrzeganie i wcielanie w życie precyzyjnie określonych zasad postępowania, które są wskazane w normach dotyczących wykonywania zawodu lekarza. Element obiektywny odnosi się do naruszeń zasad, wynikających z zasad wiedzy medycznej, deontologii i wiedzy medycznej. W jego zakresie znajduje się tzw. błąd lekarski, przez który należy rozumieć naruszenie przez lekarza aktualnych zasad postępowania. Nie można zapominać, że dla osiągnięcia staranności istotny jest poświęcony pacjentowi przez lekarza czas, choć jak powszechnie wiadomo, w obecnym świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru obowiązków, jest to bardzo ciężkie do zrealizowania w praktyce.


                                                                                  Autor artykułu: adwokat Dominik Kwitliński

0 komentarze: