Legalnie.eu

Przepadek to instytucja prawa karnego, która polega na przejęciu własności przez Skarb Państwa przedmiotów i korzyści związanych bezpośredni...

Przepadek – kiedy może być orzeczony i co może być jego przedmiotem?

Dodane przez | 12:16 2021/07/22
Przepadek to instytucja prawa karnego, która polega na przejęciu własności przez Skarb Państwa przedmiotów i korzyści związanych bezpośrednio lub pośrednio z popełnionym przestępstwem. 
Powyższy środek został opisany w art. 44 – 45a k.k.Jaki przedmiot służy do popełnienia przestępstwa? 

Przedmiot służy do popełnienia przestępstwa, jeśli: 
1. został specjalnie w tym celu wytworzony, 
2. przedmiot ten co do zasady wykorzystywany jest w celach użytkowych, jednak konkretnie nim posłużono się do popełnienia przestępstwa. 

Jest to zatem przedmiot, którego zastosowanie warunkuje popełnienie przestępstwa. 

Korzyść uzyskana z przestępstwa 

Możliwe jest orzeczenie przepadku nie tylko korzyści majątkowej pochodzącej bezpośrednio, ale także pochodzącej pośrednio z przestępstwa. Jako pośrednią korzyść można rozumieć całość korzyści uzyskanych z obrotu przedmiotami, prawami majątkowymi, wierzytelnościami itd., pochodzącymi z przestępstwa, łącznie z uzyskanym przez sprawcę zyskiem. 

Zabezpieczenie majątkowe 

Zgodnie z art. 291 § 1 pkt 3 k.p.k. w razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które lub w związku z którym można orzec przepadek, zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej równowartości – może z urzędu (a więc także bez wniosku pokrzywdzonego) nastąpić zabezpieczenie wykonania tego orzeczenia na mieniu oskarżonego lub na mieniu, o którym mowa w art. 45 § 2 k.k., jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione. 
Z art. 45 § 2 k.k. wynika, że zabezpieczenie majątkowe może nastąpić również na mieniu, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba że sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny. 

Czyje mienie może ulec przepadkowi? 

Należy wskazać, że zabezpieczenie majątkowe, a następnie przepadek może nastąpić również na mieniu nienależącym do podejrzanego/oskarżonego
Jeżeli mienie stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, zostało przeniesione na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej osoby lub jednostki oraz przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że na podstawie okoliczności towarzyszących ich nabyciu nie można było przypuszczać, że mienie to, chociażby pośrednio, pochodziło z czynu zabronionego

Czy orzeczenie przepadku jest możliwe także w przypadku, gdy nie dochodzi do skazania sprawcy? 

Są cztery takie przypadki (art. 45a k.k.): 
1. śmierć sprawcy, 
2. umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, 
3. zawieszenie postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego, 
4. zawieszenie postępowania w sprawie, w której nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. 

Można także orzec przypadek, gdy: 
5. społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, 
6. w razie warunkowego umorzenia postępowania,
7. stwierdzenia, że sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, o której mowa w art. 31 § 1 k.k., 
8. jeżeli zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego.

Czy pokrzywdzony odzyska utracone przedmioty? 

Przepadku przedmiotów nie orzeka się, jeżeli podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi. Dlatego pokrzywdzony, który został przez sprawcę pozbawiony swojej własności nie musi obawiać się, że te przedmioty zostaną mu odebrane. 
Natomiast w razie skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów, sąd może orzec, a w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka, ich przepadek. 

Orzeczenie przepadku a zwrot korzyści 

Zaznaczyć trzeba, że zwrot równowartości osiągniętej korzyści majątkowej przed wydaniem wyroku uniemożliwia orzeczenie przepadku w danej sprawie. 

Nakłady na nieruchomość dokonane z majątku pochodzącego z przestępstwa

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 27879/13 stwierdził, że w przypadku, gdy Sąd ustali, że na nieruchomość pozostającą we własności małżonka sprawcy dokonano nakładów pieniężnych pochodzących z przestępstwa, winien on określić wartość przedmiotowych nakładów. 
Warto wskazać, że Sąd karny nie ma instrumentów, które pozwalałyby mu badać wysokość nakładów, jednak ta kwestia może leżeć w gestii sądów cywilnych, które mogą zbadać, czy dom stanowił wspólność majątkową małżonków oraz mogą ocenić wysokości nakładów na nieruchomość dokonanych w trakcie przestępczej działalności małżonka przy uwzględnieniu wartości nieruchomości po odjęciu tychże nakładów, w zakresie, w jakim nieruchomość ta stanowiła wyłączną własność osoby, na mieniu której orzeczono przepadek. 
Według Trybunału osoby, których mienie jest zagrożone konfiskatą, winny uzyskać status strony w postępowaniu, w którym środek konfiskacyjny może zostać zastosowany. 

Autor artykułu: Monika Grajewska - aplikant adwokacki

0 komentarze: