Legalnie.eu

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego  z 7 lipca 2019 roku wprowadziła przepis dotyczący tzw. doręczenia komorniczego . Celem ustawodaw...

Doręczenie pozwu przez komornika

Dodane przez | 16:21 2020/11/19

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego  z 7 lipca 2019 roku wprowadziła przepis dotyczący tzw. doręczenia komorniczego. Celem ustawodawcy było przede wszystkim uniknięcie ,,fikcyjnych” rozpraw, gdzie często pozwany nie wiedział o toczącej się przeciwko niemu sprawie przez co nie miał możliwości podjęcia obrony swoich praw.Zakres

W sytuacji, kiedy po wniesieniu pozwu do Sądu nie nastąpi skuteczne jego doręczenie na adres wskazany  przez powoda, Sąd zobowiąże go do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika w terminie dwóch miesięcy pod rygorem zawieszenia postępowania. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 139 (1) kpc doręczenie to dotyczy wszystkich pism wszczynających postępowanie rozpoznawcze tj. odpisu pozwu, wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wraz z załącznikami i zawiadomieniem o rozprawie, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 


Przebieg ,,doręczenia komorniczego”

Powód wraz z pismem procesowym oraz zobowiązaniem Sądu powinien zwrócić się do komornika, w którego rewirze znajduje się miejsce doręczenia. Od momentu wpływu  do kancelarii komorniczej  wniosku o doręczenie pisma procesowego, komornik ma 14 dni na wykonanie niniejszego zlecenia. Opłata za doręczenie wynosi zgodnie z art. 41 ustawy o kosztach komorniczych 60 zł i należy uiścić ją wraz ze złożeniem wniosku. 


Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala czy zamieszkuje on pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać informacji np. od sąsiadów. Zebrane informacje zostają wciągnięte do protokołu. W przypadku, gdy komornik nie zastanie adresata,  ale ustalił, że zamieszkuje pod wskazanym adresem,  zostawia w skrzynce pocztowej zawiadomienie do odbioru korespondencji w siedzibie kancelarii w terminie 14 dni.


Może zdarzyć się sytuacja, że komornik zastanie w mieszkaniu inną osobę,  od której uzyska informację, iż adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Wówczas informuje dorosłego domownika o pozostawieniu pisma w siedzibie kancelarii celem odebrania jej przez adresata.


W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma uważa się je za doręczone w ostatnim dniu tego terminu. Komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie,  informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.


W sytuacji, gdy doręczenie okaże się bezskuteczne lub gdy komornikowi nie uda się ustalić czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, wówczas organ egzekucyjny zwraca korespondencję wnioskodawcy informując go o dokonanych ustaleniach.


Poszukiwanie adresu zamieszkania przez komornika

W przypadku zwrotu przez komornika pisma podmiotowi zlecającemu w przypadkach opisanych wyżej, wnioskodawca może wystąpić do organu egzekucyjnego ponownie,  tym razem z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może skierować zapytanie  o aktualny adres pozwanego do :

organów podatkowych

organów rentowych

banków

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych


Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata wynosi 40 złotych. Po uzyskaniu odpowiedzi komornik zawiadamia o  ustalonym adresie wnioskodawcę. Należy jednak podkreślić, że komornik nie doręcza pisma na ustalony adres bez zobowiązania Sądu.


                                                                 Autor artykułu: Bartosz Krynicki - aplikant komorniczy

0 komentarze: