Legalnie.eu

    Kara pozbawienia wolności pod warunkami wskazanymi w art. 43la k.k.w. może odbywać się w formie dozoru elektronicznego. Orzekanie w prz...

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - warunki

Dodane przez | 17:25 2020/08/17
    Kara pozbawienia wolności pod warunkami wskazanymi w art. 43la k.k.w. może odbywać się w formie dozoru elektronicznego. Orzekanie w przedmiotowej kwestii należy do właściwości Sądu Penitencjarnego i uzależnione jest od złożenia uprzedniego wniosku. Wniosek może zostać złożony przez skazanego lub jego obrońcę, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego.


    Pierwszym warunkiem wymienionym w myśl wskazanego wyżej artykułu jest to, aby orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolności nie przekraczała swoim wymiarem jednego roku i 6 miesięcy. Dodatkowo skazanie nie może zachodzić w warunkach recydywy wielokrotnej uregulowanej w art. 64 § 2 Kodeksu Karnego. Warto nadmienić, że w przypadku dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności można również stosować dozór elektroniczny, lecz wyłącznie w przypadku, gdy ich suma również nie przekracza jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
    Drugą niezbędną do spełnienia przesłanką jest to, aby odbywanie kary w omawianej postaci było wystarczające do osiągnięcia celów kary. Jest to przesłanka ocenna, której analizy w każdym konkretnym przypadku dokonywać będzie właściwy Sąd Penitencjarny. W literaturze wskazuje się, iż pod postacią omawianej przesłanki, najczęściej bierze się pod uwagę postawę życiową skazanego, uprzednią karalność oraz bezskuteczność stosowanych uprzednio kar wolnościowych.
    W powyższym zakresie warto również zwrócić uwagę na regulacje z art. 43la § 2 i 3 który wskazuje, iż skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Jeśli chodzi natomiast o skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić mu zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.
    Kolejnymi warunkami, w myśl omawianej regulacji, są: posiadanie przez skazanego określonego miejsca stałego pobytu oraz uzyskanie zgody wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej oraz przedłożona do Sądu. Warto podkreślić, iż Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku zgody, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu. Dodatkowo istotnym jest, iż cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne.
    Ostatnim wymogiem jest to, aby odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stały na przeszkodzie warunki techniczne obejmujące w szczególności: liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. W tym celu Sąd Penitencjarny, zwraca się z żądaniem nadesłania informacji od podmiotu dozorującego. Jeżeli z udzielonych informacji wynika, iż zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego stoją na przeszkodzie warunki techniczne wniosek pozostawia się bez rozpoznania

0 komentarze: