Legalnie.eu

    Wymierzenie zastępczej kary pozbawienia wolności stanowi najdalej idącą dolegliwość dla skazanego orzekaną w przypadku niewykonania kar...

Zastępcze kary pozbawienia wolności - jak im zaradzić?

Dodane przez | 17:06 2020/07/13
    Wymierzenie zastępczej kary pozbawienia wolności stanowi najdalej idącą dolegliwość dla skazanego orzekaną w przypadku niewykonania kary pierwotnej. Orzekana jest na zasadach przewidzianych w Kodeksie Karnym Wykonawczym.


    Zgodnie z art. 47 § 2 k.k.w. od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany może, w każdym czasie, zwolnić się przez złożenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny. W tym miejscu warto nadmienić, iż przy wykonywaniu zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny.

    Zawarty w powyższym przepisie zwrot „w każdym czasie” oznacza, że zwolnienie od zastępczej kary pozbawienia wolności może mieć miejsce od momentu jej orzeczenia, aż do całkowitego wykonania w zakładzie karnym. Wpłaty można dokonać w każdym czasie na rachunek Sądu, a po osadzeniu dodatkowo na rachunek odpowiedniego zakładu karnego.

    W przypadku osadzenia warto zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności.

    W przypadku wpłaty dokonanej na rachunek Sądowy zgodnie z § 120 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, zwolnienie następuje po otrzymaniu przez zakład karny zarządzenia o zwolnieniu wydanego przez właściwy sąd, w związku ze złożeniem kwoty pieniężnej przypadającej do uiszczenia tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, wraz z nakazem zwolnienia. Natomiast w przypadku wpłaty na rachunek jednostki penitencjarnej, według § 120 ust 2 pkt 6 wskazanego rozporządzenia, zwolnienie następuje na skutek pisma głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego o wysokości kwoty pieniężnej uiszczonej w tej jednostce tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, jeżeli kwota ta jest równa kwocie pozostałej jeszcze do uiszczenia - z uwzględnieniem okresu już wykonanej kary zastępczej.

    Dodać należy, iż z praktycznego punktu widzenia, wpłacenie kary grzywny na rachunek jednostki penitencjarnej powinno być korzystniejsze pod względem czasowym. Dodatkowo w przypadku wpłaty kary grzywny na rachunek Sądu, w celu usprawnienia postępowania, warto skierować do Sądu pismo zawierające m.in. potwierdzenie dokonania wpłaty.

Przechodząc do zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej w zamian pierwotnej kary ograniczenia wolności należy wskazać na art. 65a § 1, który stanowi, iż Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym.
Istotnym jest, iż wstrzymanie wykonania kary na powyższej podstawie ma charakter wyłącznie fakultatywny i pozostawiony jest do uznania sądu. Dodatkowo zwrot „w każdym czasie” wskazuje na nieograniczony zakres czasowy do złożenia takiego oświadczenia.

    W zakresie orzeczenia zastępczej kary pozbawienia wolności należy również zwrócić uwagę na instytucję z art. 24 k.k.w. Zgodnie ze wskazanym przepisem możliwe jest, w każdym czasie, wniesienie o zmianę bądź uchylenie przedmiotowego orzeczenia w przypadku wykazania nowych lub poprzednio nieznanych okoliczności istotnych dla jego rozstrzygnięcia.

0 komentarze: