Legalnie.eu

Być może jesteś w sytuacji, w której zastanawiasz się w jakiej wysokości możesz uzyskać od drugiego rodzica alimenty na Wasze wspólne dzie...

Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy?

Dodane przez | 14:12 2020/06/17
Być może jesteś w sytuacji, w której zastanawiasz się w jakiej wysokości możesz uzyskać od drugiego rodzica alimenty na Wasze wspólne dziecko. A być może jesteś w sytuacji, w której to Ty zostałeś pozwany o alimenty na dziecko i pojawiły się u Ciebie wątpliwości w jakiej wysokości Sąd może je od Ciebie zasądzić. Bez względu na to, w której grupie jesteś, z artykułu tego dowiesz się, co Sąd bierze pod uwagę ustalając wysokość alimentów na dziecko.


Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów na dziecko?

Przepis art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymienia podmioty, które są obciążone obowiązkiem alimentacyjnym: „obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”. 

Zatem w przypadku dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, to rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem (art. 133 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy). W sytuacji, gdy jedno z rodziców, z różnych przyczyn, nie spełnia świadczeń alimentacyjnych, to drugi rodzic ma możliwość złożyć do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) pozew o alimenty wskazując kwotę, której się domaga.  

Jakiej kwoty możesz domagać się w pozwie o alimenty?

Nie ma dolnego ani górnego limitu kwoty jaką można wskazać. Zastanawiając się zatem w jakiej wysokości alimentów możesz się domagać na dziecko, przeanalizuj wszelkie wydatki związane z utrzymaniem dziecka i zapewnieniem mu bieżących potrzeb życiowych. Najlepiej rozpisz na kartce jakie wydatki ponosisz w skali miesiąca, jakie w skali roku (część rzeczy kupujesz raz na jakiś czas). 

Zlicz je, a następnie w oparciu o te dane, wskaż w pozwie przybliżone kwoty, jakie ponosisz miesięcznie na poszczególne kategorie np. wyżywienie, ubrania, edukację. 
Warto zbierać rachunki, paragony, prosić przy zakupach o wystawienie faktur, by móc je następnie dołączyć do pozwu. Jeżeli Twoje dziecko rozwija się poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, wymaga specjalistycznego leczenia, to koniecznie w swoich wyliczeniach uwzględnij także i te kwoty. 

Od czego zależy wysokość kwoty jaką Sąd zasądzi?

Kwota alimentów, którą Sąd może zasądzić zależy przede wszystkim od dwóch czynników, to jest: usprawiedliwionych potrzeb dziecka jak również możliwości zarobkowych i majątkowych danego rodzica. Usprawiedliwione potrzeby dziecka w przypadku każdego z dzieci będą inne, chociażby z uwagi na aktualny wiek, jak również stan zdrowia. 

Należy mieć tutaj na względzie wysokość kosztów związanych z wyżywieniem, zakupem obuwia, ubrań, środków higieny, kosmetyków, edukacją, artykułami szkolnymi, kulturą (wyjście do kina, teatru, filharmonii, wycieczki szkolne), rozrywką, rozwojem talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, jak również koszty związane z leczeniem, wizytami lekarskimi, przeglądem stomatologicznym, aparatem ortodontycznym, korzystaniem z usług fryzjerskich, opłatami za mieszkanie, wyjazdami wakacyjnymi, feriami zimowymi.

Dokonując oceny możliwości zarobkowych i majątkowych danego rodzica, Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za pracę, jak również dochody, które dany rodzic osiąga ze swojego majątku.

Ważne! Oceniając powyższe możliwości zobowiązanego Sąd powinien wziąć pod uwagę nie tylko aktualną sytuację zarobkową tego rodzica, ale także dochody jakie mógłby on uzyskać, gdyby w pełni wykorzystywał swoje możliwości intelektualne oraz fizyczne. Należy przy tym wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie, ukończone dodatkowe kursy, znajomość języków obcych. 

Ponadto, zgodnie z treścią przepisu art. 136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych”.

Pamiętaj! Ustalając kwotę alimentów Sąd ma na uwadze to, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie jak jego rodzice. Zatem znaczne możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica z pewnością korzystnie wpłyną na wysokość zasądzanych alimentów. 

A co jeżeli rodzic jest w trudnej sytuacji materialnej?

W tym miejscu pragnę przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 marca 2000 r., sygn. akt: I CKN 1538/99: „Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle. W sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać nawet będzie poświęcenia części składników majątkowych.”

Ponadto, wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego (art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

Pamiętaj! Jeśli to Ty na co dzień zajmujesz się dzieckiem, to realizujesz swój obowiązek alimentacyjny także poprzez zapewnienie opieki, przygotowywanie posiłków, pomoc w odrabianiu zajęć szkolnych, itp.

Uwaga dotycząca składania pozwu o alimenty

Pozew składa się do sądu rejonowego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania pozwanego (rodzica, który nie spełnia świadczeń alimentacyjnych) lub do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czyli Twojego dziecka
Zatem nawet jeśli rodzic, który nie płaci, mieszka w innym mieście albo przebywa za granicą, to i tak możesz złożyć pozew do sądu rejonowego, który jest w Twojej i dziecka miejscowości lub w niedalekiej odległości. 
Pozew o alimenty na dziecko jest zwolniony z opłaty sądowej

Do pozwu należy dołączyć:

- odpis aktu urodzenia dziecka, 
- zestawienie wydatków jakie są średnio w przeciągu miesiąca ponoszone na utrzymanie dziecka. Warto zbierać zatem rachunki, paragony, faktury, dzięki którym będziesz w stanie potwierdzić wysokość wskazanych wydatków.


Wiesz już, co jest brane przez Sąd przy ustaleniu wysokości alimentów na dziecko. 
Pamiętaj przy tym, że co do zasady, nie ma możliwości całkowitego uchylenia się od alimentów na rzecz dziecka niepełnoletniego.

Autor artykułu: Izabela Kwiatkowska - aplikant adwokacki

0 komentarze: