Legalnie.eu

Wraz z upływem czasu, medycyna coraz częściej znajduje skuteczne środki zapobiegania i zwalczania różnego rodzaju chorób i schorzeń (jednak ...

Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna

Dodane przez | 13:15 2021/07/08

Wraz z upływem czasu, medycyna coraz częściej znajduje skuteczne środki zapobiegania i zwalczania różnego rodzaju chorób i schorzeń (jednak nie w każdym przypadku), co w połączeniu z dość często pojawiającą się nieprzewidywalną reakcja ludzkiego organizmu nakazuje traktować każdy przypadek oddzielnie.

Od błędu medycznego, będącego odstępstwem od wzorca i zasad należytego postępowania, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności medyka, rozróżnić trzeba powikłanie, które jest konkretną, czasem nietypową reakcją pacjenta na właściwie podjęty i wykonany zespół czynności leczniczych oraz tzw. niepowodzenie medyczne. Wysokie wymagania stawiane przed lekarzami (medykami) nie są jednoznaczne z ich odpowiedzialnością za rezultat (wynik) podjętego leczenia, ani też odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Lekarz ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, którą można mu przypisać jedynie w przypadku pojawienia się łącznie elementu obiektywnej i subiektywnej niewłaściwości postępowania.Zgodnie z doktryną, wskazać należy, że błędu w sztuce lekarskiej nie należy utożsamiać z niepowodzeniem w leczeniu, innymi słowy - niepowodzeniem medycznym, a więc nieosiągnięciem zaplanowanego wyniku leczenia, pomimo właściwego postępowania. W orzecznictwie pojęcie ,,niepowodzenia’’ definiuje się jako niekorzystny, nieoczekiwany rezultat leczenia, który nastąpił pomimo właściwego rozpoznania, wdrożenia prawidłowego leczenia oraz roztoczenia nad pacjentem starannej opieki medycznej. Niepowodzenie lecznicze może pojawić się w wypadku każdej choroby, jednakże zazwyczaj dotyczy schorzeń, w których otrzymanie dobrego rezultatu jest możliwe, aczkolwiek pod warunkiem wczesnego rozpoznania.

Do tych chorób zalicza się:                                                     

- choroby nowotworowe;

- chorobę niedokrwienną serca;

- chorobę nadciśnieniową;

- ostre choroby infekcyjne.

W przeważającej części tych chorób zbyt późne udanie się do lekarza przez pacjenta, obarczone jest dużym ryzykiem niepowodzenia, pomimo że lekarz uczynił wszystko, co mógł i powinien uczynić, aby ratować ludzkie życie. Ciężkie choroby nierzadko rozwijają się skrycie lub ich symptomy są na tyle atypowe, że nie budzą niepokoju i wątpliwości chorego. Całościowo uwidoczniają się dopiero, gdy na skuteczne leczenie bywa już za późno.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem środowiska medycznego w uzyskaniu pozytywnego rezultatu terapii, nierzadko na przeszkodzie staje nie tylko sama ciężkość choroby i stan odporności organizmu pacjenta, lecz także niedające się przewidzieć powikłania, a nawet zbyt małe zdyscyplinowanie chorego. Tym samym zawodowe ryzyko lekarza zawiera ewentualność niepowodzenia, pomimo jego całkowicie właściwego postępowania. Powody niepowodzenia mogą być różne i być uzależnione od natury choroby (zwłaszcza od jej rodzaju, przebiegu, okoliczności zachorowania i dostępności leczenia) lub reakcji organizmu samego pacjenta (w szczególności zbyt późnego zgłoszenia się do medyka lub nieprzestrzegania wskazań i zaleceń).

Mając na względzie empiryczne badania nad zagadnieniem problematyki prawnokarnej analizy powodów niepowodzenia w leczeniu, trzeba odnieść się do następujących kwestii:

- wystąpienie rzadkiego, ale opisywanego w piśmiennictwie medycznym powikłania zabiegu;

- współistnienie niebezpiecznej dla zdrowia choroby, np. genetycznej lub nowotworowej, o której w trakcie leczenia innego schorzenia nie wie ani pacjent, ani lekarz, a która nie daje objawów uzasadniających prowadzenie diagnostyki w kierunku potwierdzenia jej występowania u tego pacjenta;

- niezdyscyplinowanie pacjenta, polegające na ignorowaniu niebezpiecznych dla życia symptomów choroby lub urazu i spóźnionej konsultacji lekarskiej, braku zgody na operację lub kontynuację leczenia operacyjnego;

- specyfikę choroby lub charakter wykonywanego zabiegu, obarczonego wysokim wskaźnikiem śmiertelności okołooperacyjnej;

- nieprzewidywaną reakcję na podane pacjentowi leki lub zastosowaną metodę leczenia, mieszczące się w granicach terapeutycznych i w danym przypadku uzasadnione;

- skrajnie ciężki stan kliniczny pacjenta, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, przestępstwem lub innym zdarzeniem, np. próbą samobójczą.

Związek przyczynowy pomiędzy działaniem medyka a skutkiem w postaci śmierci pacjenta zachodzi, gdy zachowanie to było co najmniej jednym z warunków, bez których do śmierci chorego nie doszłoby. Związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarza a skutkiem istnieje także w przypadkach, gdy do powstania skutku w postaci śmierci przyczyniły się również inne okoliczności, nawet od medyka niezależne, np. uprzednie błędy w leczeniu chorego, odmowa przyjęcia pomocy medycznej przez pacjenta. Podkreślić trzeba, że lekarz nie może poprzestać na przyjęciu od chorego wywiadu co do przebytych chorób, zabiegów, terapii i operacji, nawet gdy pacjent gwarantuje, że był i nadal jest zdrowy.

Z obowiązkami lekarza, dotyczącymi przebiegu leczenia nieodzownie związany jest obowiązek udzielenia pacjentowi odpowiedniej informacji. Właściwe wykonanie obowiązku informacyjnego wobec pacjenta jest niezbędną przesłanką wyrażenia przez niego prawnie wiążącej zgody na konkretne leczenie (nazywanej jako zgoda ,,objaśniona’’, ,,poinformowana’’ czy też ,,uświadomiona’’), a bezskuteczność zgody wynikająca z nieudzielenia prawidłowej informacji przesądza o bezprawności podejmowanych działań lekarza. Celem spoczywającego na lekarzu obowiązku jasnego wyjaśnienia choremu skutków operacji jest to, aby chory podejmował decyzję o wyrażeniu zgody na operację z pełną świadomością tego na co się godzi i czego (w tym jakich powikłań), może się spodziewać. W przepisie art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty uregulowano obowiązek udzielania informacji, który obejmuje normalne, przewidywalne, choćby nawet pojawiające się rzadko, ale niedające się wyeliminować, następstwa operacji, w szczególności gdy mają one niebezpieczny dla zdrowia lub życia charakter. Nie jest to jednoznaczne z tym, że informacja tak musi zawierać wszelkie możliwe następstwa wykonywanych operacji (zabiegów), nawet atypowe i nieobjęte normalnym ryzykiem podejmowanej operacji, które mogą pojawić się w szczególnych przypadkach powikłań.

     

                                                                                               Autor artykułu: adwokat Dominik Kwitliński 

0 komentarze: