Legalnie.eu

     Wniosek o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności w przypadku zaistnienia przesłanek obligatoryjnych, można złożyć przed rozpo...

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Dodane przez | 15:15 2021/04/29

    Wniosek o odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności w przypadku zaistnienia przesłanek obligatoryjnych, można złożyć przed rozpoczęciem przez skazanego wykonywania kary, czyli przed jego przyjęciem do zakładu karnego. Sądem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest sąd, który orzekał w pierwszej instancji. Istotnym jest, iż omawiany wniosek, nie wstrzymuje wykonania kary.  W związku z powyższym warto złożyć dodatkowy wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 9 § 4 k.k.w. Od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności pobiera się opłatę w wysokości 80 zł. Zgodnie natomiast z art. 153a § 2 k.k.w. na postanowienie w przedmiocie odroczenia przysługuje zażalenie.

    Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zgodnie z art. 150 § 1 k.k.w., następuje w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego uniemożliwiającej wykonywanie tej kary.    Odnosząc się do pierwszej przesłanki tj. występowania choroby psychicznej podkreślenia wymaga, iż zgodnie z stanowiskiem judykatury nie każda choroba psychiczna powoduje konieczność odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, albowiem dotyczy to choroby psychicznej uniemożliwiającej wykonanie kary. W orzecznictwie wskazuje się, iż  należy przez to rozumieć chorobę o tak znacznym natężeniu, że wyłącza ona możliwość zrozumienia przez skazanego istoty kary oraz poddania się jej poprawczemu i wychowawczemu oddziaływaniu. 

Przechodząc natomiast do przesłanki określonej mianem ciężkiej choroby wskazać należy, iż zgodnie z k.k.w. za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Podkreślenia jednak wymaga, iż sąd przy dokonywaniu oceny zasadności odroczenia wykonania kary z powodu ciężkiej choroby bierze pod uwagę możliwość leczenia niektórych przypadków ciężkich chorób w jednostkach więziennej służby zdrowia. 

    Dodatkowo istotnym jest, iż sąd dokonując oceny zaistnienia wyżej wymienionej przesłanki nie jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii biegłych. Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę obecny stan zdrowia skazanego.

    Odroczenie wykonania kary następuje do czasu ustania przeszkody, jednakże w postanowieniu sąd zobowiązany jest wskazać konkretną datę do której następuje. W przypadku upływu wskazanego terminu możliwe jest odroczenie wykonania kary na dalszy oznaczony okres. 


0 komentarze: