Legalnie.eu

Większość osób uważa, że do komornika możemy udać się tylko i wyłącznie po uzyskaniu tytułu wykonawczego w celu wyegzekwowania zasądzonych n...

Protokół stanu faktycznego - czyli pomoc komornika w procesie

Dodane przez | 15:00 2021/02/04

Większość osób uważa, że do komornika możemy udać się tylko i wyłącznie po uzyskaniu tytułu wykonawczego w celu wyegzekwowania zasądzonych należności. Oczywiście jest to prawda, ale częściowa. W tym artykule zostanie omówiona sytuacja, w której komornik może odegrać bardzo ważną rolę jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez Sąd. 


Co to jest protokół stanu faktycznego?


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. Oznacza to, że protokół stanowi zwykły opis faktu, zdarzenia i spostrzeżeń komornika, którego celem jest utrwalenie danego stanu faktycznego. Protokół stanu faktycznego jest odzwierciedleniem bezpośrednich spostrzeżeń zmysłowych komornika, wolnym w miarę możliwości od opinii, interpretacji faktów czy przypuszczeń. Dokument ten powinien być bezstronny i pozbawiony osobistych komentarzy komornika. Mimo to, może zawierać np. przybliżone odległości, głębokość, liczbę, kolor, opis zjawisk lub dźwięków. Komorniczy protokół stanu faktycznego może być zastosowany praktycznie w każdym przypadku m.in. w procesach sądowych z zakresu rękojmi i gwarancji, wypadków drogowych, nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw patentowych, naruszenia posiadania, prawa budowlanego oraz w sprawach z zakresu prawa lokalowego. Ze względu na dużą wiarygodność i obiektywizm komorniczy protokół stanu faktycznego może też prowadzić do zakończenia sporu na etapie przedsądowym, np. w formie ugody pozasądowej.


Forma i treść protokołu stanu faktycznego


Elementy protokołu:

1) Oznaczenie miejsca i czasu czynności 

2) Imiona i nazwiska stron oraz uczestników

3) Sprawozdanie z przebiegu czynności 

4) Oświadczenia obecnych osób 

5) Podpis komornika

6) Dokładne określenie, na czyje żądanie został sporządzony 


Do protokołu mogą być załączone również wszelkie dokumenty np. szkice, mapy, zdjęcia, rysunki, nagrania itp. Należy pamiętać, że komornik sporządzając protokół stanu faktycznego nie działa jako organ egzekucyjny. W związku z tym nie posiada takich uprawnień jak w postępowaniu egzekucyjnym, np. nie może wezwać do pomocy funkcjonariuszy policji, dokonać przeszukania itd. Występuje w roli pomocniczego organu ochrony prawnej. 


Protokół stanu faktycznego – jako dowód


Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co oznacza, że stanowi dowód tego, co zostało w nim stwierdzone. Według art. 244 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Protokół stanu faktycznego korzysta więc z domniemania prawdziwości i zgodności z prawdą tego, co zostało w nim stwierdzone, co wiąże się ze zmianą ciężaru dowodu. Dokument taki jest trudny do podważenia przez osobę, która zaprzecza jego prawdziwości albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi są niezgodne z prawdą. Aby to uczynić, osoba ta musi okoliczności te udowodnić innymi dowodami (art. 252 Kodeksu Postępowania Cywilnego.).


Właściwość komornika oraz opłata 


W celu sporządzenia protokołu stanu faktycznego należy udać się do właściwego komornika i złożyć wniosek, w którym należy opisać wnioskowaną czynność, która ma być stwierdzona w protokole. Komornikowi wolno sporządzić protokół stanu faktycznego jedynie w granicach własnego rewiru. Zatem o właściwym komorniku zadecyduje np. miejsce położenia budynku do opisania. 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych opłata stała za sporządzenie protokołu wynosi 400 zł. 

                                  

Autor artykułu: Bartosz Krynicki – aplikant komorniczy


0 komentarze: