Legalnie.eu

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca je...

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności

Dodane przez | 16:00 2021/01/14

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Warto podkreślić, iż pod pojęciem "areszt śledczy" zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym należy rozumieć, także oddział aresztu śledczego w zakładzie karnym.Wezwanie skazanego na karę pozbawienia wolności do stawienia się w areszcie śledczym powinno zawierać pouczenie o skutkach niestawiennictwa. O terminie wyznaczonym skazanemu do stawiennictwa zawiadamia się administrację właściwego aresztu śledczego jednocześnie zobowiązując ją do zawiadomienia sądu o niezgłoszeniu się skazanego  w terminie.  Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, Sąd wydaje polecenie jego doprowadzenia. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego. Dodatkowo warto podkreślić, iż sąd może polecić doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez uprzedniego wezwania, co zgodnie z praktyką następuje głównie w przypadku, gdy zachodzi obawa uchylania się przez skazanego od odbycia kary.

W powyższym zakresie wskazać należy, iż zarówno  dzień w którym nastąpiło przyjęcie skazanego, który zgłosił się do odbycia kary, jak i zatrzymanie skazanego, który został doprowadzony do odbycia kary rozpoczyna bieg wykonywania kary pozbawienia wolności. Jednocześnie skazanego informuje się o obliczonym okresie wykonywania kary, a przyjęcie informacji do wiadomości skazany potwierdza podpisem.

Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążącym na nim obowiązku alimentacyjnym. Skazany może być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu innym osobom. Dodatkowo skazany zobowiązany jest do przekazania posiadanych dokumentów, pieniędzy, przedmiotów wartościowych i innych przedmiotów, których nie może posiadać w celi do depozytu.

Skazanego przyjętego do aresztu śledczego umieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni, dla poddania go wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego.

Przeniesienie skazanego z aresztu śledczego do właściwego zakładu karnego następuje po decyzji klasyfikacyjnej komisji penitencjarnej.

0 komentarze: