Legalnie.eu

Jedną z głównych cech postępowań sądowych jest ich przewlekłość. Jeżeli masz obawy, że w trakcie postępowania dłużnik będzie robił wszystko,...

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych - ochrona prawna przed niewypłacalnością dłużnika

Dodane przez | 10:00 2020/10/01

Jedną z głównych cech postępowań sądowych jest ich przewlekłość. Jeżeli masz obawy, że w trakcie postępowania dłużnik będzie robił wszystko, aby pozbyć się majątku i tym samym wykonanie orzeczenia przez Komornika będzie niemożliwe, pamiętaj, że ustawodawca przewidział takie sytuacje i wprowadził w części II Kodeksu Postępowania Cywilnego instytucję zabezpieczenia.Podstawy postępowania zabezpieczającego

Zabezpieczenie może być udzielone w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd państwowy lub polubowny. Dotyczy to procesu jak i postępowania nieprocesowego. Zabezpieczenie dopuszczalne jest również wtedy, gdy chcesz unormować stosunek prawny, np. wydać nieruchomość, rozwiązać spółkę itp.


Wyjątek! Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa (np. miasto, instytucje państwowe) jest niedopuszczalne. Ustawodawca wychodzi z założenia, że Skarb Państwa zawsze jest wypłacalny.


Udzielenia zabezpieczenia pieniężnego może żądać każda strona lub uczestnik postępowania (nawet pozwany), jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W tym celu musisz złożyć stosowany wniosek (inaczej jest w postępowaniach, które mogą być wszczęte z urzędu) oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie. 


Nie podlega opłacie sądowej wniosek o udzielenie zabezpieczenia zawarty w pozwie albo we wniosku wszczynającym postępowanie nieprocesowe. Przykładem uprawdopodobnienia roszczenia może być np. faktura, umowa bądź inny dokument. Wykazanie interesu prawnego polega na zawarciu pewnych informacji świadczących o tym, że po wydaniu wyroku spełnienie świadczenia przez dłużnika będzie utrudnione bądź niemożliwe (np. pozwany zaczął przepisywać majątek na krewnych, umieścił ogłoszenie o sprzedaży samochodu itp.).

Granice zabezpieczenia                                                                                                      

Główną zasadą zabezpieczenia jest to, że nie może ono zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że w sytuacji, gdy np. Komornik zajmie odpowiednią kwotę na rachunku bankowym, to następnie przekazuje tę kwotę na rachunek depozytowy Sądu. Tam pieniądze czekają aż do czasu zakończenia postępowania sądowego bądź upadku zabezpieczenia. Oczywiście i w tym przypadku występują wyjątki. Zabezpieczone świadczenia przekazywane są uprawnionemu m.in. w sprawach o alimenty.

Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia doręczane jest obowiązanemu przez organ egzekucyjny. Celem takiego działania jest jak najszybsze zabezpieczenie świadczenia. Komornik doręcza takie postanowienie stronie przeciwnej wraz z odpowiednim zajęciem (np. rachunku bankowego bądź wynagrodzenia za pracę). Wcześniejsze doręczenie postanowienia przez Sąd mogłoby doprowadzić chociażby do ukrycia majątku.

Ustanie zabezpieczenia

Istnieją trzy przyczyny ustania zabezpieczenia:

1) zabezpieczenie osiągnęło zamierzony cel (np. Komornik zabezpieczył środki na rachunku bankowym)

2) nastąpił upadek zabezpieczenia, czyli jego ustanie z mocy prawa

3) uchylenie zabezpieczenia przez Sąd (uwzględnienie zażalenia przez obowiązanego bądź uwzględnienie jego wniosku o uchylenie prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia).

Egzekucja

W większości przypadków Komornik w celu wykonania zabezpieczenia stosuje przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego.


Tytułami zabezpieczenia mogą być m.in.:

- postanowienia sądu (prokuratora) zaopatrzone w klauzulę wykonalności;

- nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym;

- od 7 listopada 2019 roku wyrok pierwszej instancji sądu gospodarczego zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych.


Ważne! Klauzulę wykonalności nadaje Sąd z urzędu z chwilą wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Zatem nie musisz się martwić, że czeka Cię jeszcze jeden wniosek do złożenia, tym razem o nadanie klauzuli wykonalności.


Z takim tytułem uprawniony może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego u Komornika. Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia pieniężnego wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. 


Przykładowo, jeżeli z treści postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wynika, że Komornik ma zająć rachunek bankowy na kwotę 250 000,00 zł, wówczas należy się organowi egzekucyjnemu opłata w wysokości 12 500,00 zł. 


Przedmiotową opłatę zobowiązany jest uiścić uprawniony (wnioskodawca), chyba że jest zwolniony z jej uiszczenia z mocy ustawy bądź orzeczenia sądu. Komornik nie pobiera ww. opłaty w sprawach, w których zabezpieczone środki przekazywane są uprawnionemu (np. alimenty). Nie musisz się również niepokoić, że w/w opłaty nie odzyskasz. 


Komornik po zabezpieczeniu roszczenia ustala koszty wykonania zabezpieczenia, wydając stosowne postanowienie. Następnie na Twój wniosek, rozstrzygnie o nich Sąd i dzięki temu będziesz mógł je dochodzić w tym samym postępowaniu bądź odrębnym.


Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych dokonywane jest przez Komornika przez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego. Zabezpieczenie nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona (m.in. ubrania, pościel, narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, produkty lecznicze).


Jeżeli masz taką możliwość, nie czekaj i złóż wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Komornik zabezpieczy Twoje pieniądze, a Ty będziesz mógł spokojnie zająć się postępowaniem sądowym, nie myśląc o tym, czy ma to sens i czy na pewno odzyskasz swoje należności.


Autor artykułu: Bartosz Krynicki - aplikant komorniczy 

0 komentarze: