Legalnie.eu

     W polskim systemie prawnym karę pozbawienia wolności można odbywać w systemie dozoru elektronicznego, który wykonuje się jako dozór sta...

Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Dodane przez | 18:39 2020/10/15

    W polskim systemie prawnym karę pozbawienia wolności można odbywać w systemie dozoru elektronicznego, który wykonuje się jako dozór stacjonarny. W tym celu instaluje się rejestrator stacjonarny w miejscu odbywania kary przez skazanego oraz zakłada skazanemu wodoodporny nadajnik na przegubie dłoni bądź nodze. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy skazany przebywa w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez Sąd miejscu. W powyższym zakresie istotnym jest, iż zależnie od orzeczenia Sądu Penitencjarnego skazany może mieć prawo do oddalenia się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres do 12 godzin dziennie m.in. w celu: 

1)świadczenia pracy;

2)wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;

3)sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;

4)kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;

5)korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;6)komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem będącą osobą godną zaufania (w myśl art. 42 k.k.w.)

7)komunikowania się z podmiotami takimi jak stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje, kościoły i inne związki wyznaniowe (w myśl art. 38 § 1 k.k.w.)

8)utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;

9)korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;

10)dokonania niezbędnych zakupów.

    Jednocześnie podczas odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany musi wypełniać szereg obowiązków wśród których można wymienić: nieprzerwane noszenie nadajnika, odbieranie połączeń przychodzących do rejestratora stacjonarnego; ochronę powierzonych środków technicznych przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem oraz zapewnienie ich stałego zasilania energią elektryczną. Skazany zobligowany jest również udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, co wiążę się z umożliwieniem pracownikom tego podmiotu wejście na nieruchomość. Wejście na nieruchomość, należy umożliwić również sądowemu kuratorowi zawodowemu. Dodatkowo Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego inne obowiązki, w tym również te określone w art. 72 Kodeksu karnego. 

    Podkreślenia wymaga, iż naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie uchyleniem zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tożsamy skutek nastąpi również w przypadku naruszenia porządku prawnego, uchylania się od wykonania orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku.


0 komentarze: