Legalnie.eu

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiąz...

Utrudnianie wykonywania kontaktów z dzieckiem – co mogę zrobić?

Dodane przez | 17:24 2020/09/10
Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.


Jak zatem widzisz masz nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywać kontakt ze swoim dzieckiem.
Z pewnością jest to podyktowane dobrem dziecka, tym, aby pomimo rozpadu związku jego rodziców, ono wciąż mogło budować więź zarówno z matką, jak i ojcem, by mogło czerpać z ich doświadczenia, cieszyć się ich obecnością, czuć się przez nie kochane i akceptowane. 

Niestety wielokrotnie zdarza się, że spór pomiędzy byłymi partnerami/małżonkami odbija się negatywnie na dziecku, które widząc całą sytuację nie do końca wie jak się zachować, albo też jedno z rodziców chcąc dokuczyć drugiemu, zaczyna utrudniać mu kontakt z ich wspólnym dzieckiem. Niechęć dziecka do jednego z rodziców staje się wówczas częstym tłumaczeniem dlaczego spotkanie nie może się odbyć.


Co wówczas zrobić?

Jeżeli Twoje kontakty z dzieckiem pomimo orzeczenia sądowego albo ugody zawartej przed Sądem lub przed mediatorem, w wyniku działań drugiego z rodziców dziecka nie są realizowane, możesz wystąpić do Sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty za każdy niezrealizowany bądź też niewłaściwie zrealizowany kontakt z dzieckiem. 
Zgodnie z przepisem art. 59815 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli wystąpisz do Sądu opiekuńczego z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty, to wówczas Sąd nałoży na rodzica utrudniającego kontakty obowiązek zapłaty na Twoją rzecz określonej kwoty pieniędzy za każde utrudnianie spotkania z dzieckiem.
Pamiętaj! Aby móc skutecznie skierować do Sądu wniosek o egzekucję kontaktów z dzieckiem musisz najpierw posiadać dokument regulujący kontakty (orzeczenie sądowe albo ugodę zawartą przed Sądem lub mediatorem).

Jak wygląda postępowanie?

Całe postępowanie dzieli się na 2 etapy:

I etap: złożenie wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Na tym etapie składasz wniosek do Sądu opiekuńczego (sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny) o zagrożenie nakazaniem zapłaty wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: odpis wykonalnego orzeczenia Sądu, odpis ugody zawartej przed Sądem lub mediatorem.
Podczas tego etapu, Sąd udziela tylko ostrzeżenia, nie bada w jaki sposób doszło do naruszeń, ale czy doszło do naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu sądu albo w ugodzie dotyczącym kontaktów z dzieckiem. 

Gdy dojdzie do postępowania sądowego i Sąd uzna, że rzeczywiście dochodziło do naruszenia postanowienia Sądu lub zapisów ugody, to zagrozi nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej, temu z rodziców, które utrudnia kontakty na rzecz drugiego z rodziców. Zostaną wskazane przy tym konkretne zachowania, za które będzie on zmuszony uiścić określoną kwotę pieniężną. Ponadto, określając kwotę pieniężną jaką rodzic utrudniający kontakty będzie zmuszony zapłacić na rzecz drugiego rodzica, Sąd uwzględni jego sytuację majątkową. 

Po tym etapie zostanie wydane postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty wskazanej w nim kwoty pieniężnej za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem. 

Gdy dalej kontakty nie będą prawidłowo realizowane, możesz żądać zapłaty kwoty pieniężnej, przez rodzica utrudniającego kontakt z dzieckiem, która została wskazana w postanowieniu Sądu. Aby to zrobić przechodzisz do etapu drugiego.


II etap: złożenie wniosku o nakazanie zapłaty.

Gdy w dalszym ciągu kontakt z dzieckiem przez drugiego z rodziców jest Ci utrudniany możesz złożyć do sądu rejonowego, „wydziału rodzinnego” wniosek o nakazanie zapłaty.

Zgodnie z art. 59816 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń”.

Wówczas Sąd bada, czy doszło do naruszeń, ustalając przy tym ich liczbę.
Następnie wydaje postanowienie o nakazaniu zapłaty określonej osobie sumy pieniężnej.
Pamiętaj! W wyjątkowych wypadkach, ze względu na zmianę okoliczności, Sąd może zmienić wysokość sumy pieniężnej wskazanej w postanowieniu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej osobie oznaczonej sumy pieniężnej (wydanym w etapie 1).

Ważne! Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Zatem, jeżeli kontakty z dzieckiem przez drugiego z rodziców są Ci utrudniane bądź uniemożliwiane, możesz wystąpić z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej, a następnie w przypadku dalszych naruszeń, o nakazanie zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Często powyższe kroki są wystarczające do tego, żeby kontakty rzeczywiście się odbywały zgodnie z ustaleniami.  

                                                          Autor artykułu: Izabela Kwiatkowska - aplikant adwokacki

0 komentarze: