Legalnie.eu

Wiele osób albo już nabyło, albo nabędzie majątek w drodze spadku lub darowizny. Jednakże, nie każdy zdaje sobie sprawę z obowiązków wynika...

Podatek od spadków i darowizn - płacić czy nie?

Dodane przez | 18:15 2020/07/20
Wiele osób albo już nabyło, albo nabędzie majątek w drodze spadku lub darowizny. Jednakże, nie każdy zdaje sobie sprawę z obowiązków wynikających z tego faktu, zwłaszcza fiskalnych.
Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co najbardziej istotne wynika z tego przepisu to fakt, że dotyczy on tylko osób fizycznych.
Obowiązek podatkowy, co do zasady związany jest z otrzymaniem każdej darowizny lub spadku, jednakże istnieje szereg zwolnień podatkowych, które przysługują poszczególnym grupom podatników.Otóż w pierwszej kolejności, należy zaznaczyć, że podatku od spadków i darowizn nie trzeba uiszczać, a deklaracji składać właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w przypadku nieprzekroczenia kwoty wolnej od tegoż podatku, a więc:
·      9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba znajdująca się w I grupie podatkowej - małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
  
·      7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba znajdująca się w II grupie podatkowej - zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;

·    4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba znajdująca się w III grupie podatkowej - wszystkie osoby należące do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Natomiast, inaczej sytuacja wygląda w przypadku przekroczenia kwot wolnych od podatku w poszczególnych grupach podatkowych, gdyż związane jest to z obowiązkiem złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowej na druku SD-3, a także uiszczeniem podatku, ale dopiero w ciągu 14 dni po otrzymaniu decyzji w tej sprawie.

Pamiętaj! Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest łączne spełnienie poniższych warunków, natomiast dotyczy to tylko tak zwanej grupy zerowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę):
- w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny należy zgłosić nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (na druku SD -Z2) właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
a w przypadku darowizny środków pieniężnych należy dodatkowo:
- udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem pocztowym (jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku).
Dlatego tak istotne, jest z Twojej strony, aby wyżej wymienione terminy były przez Ciebie zachowane i stosowne deklaracje złożone do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, albowiem po ich upływie nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnień. A to jednocześnie wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty określonej wysokości podatku, często niemałego (w zależności od wartości spadku lub darowizny).
Z kolei, obliczając wysokość podatku do zapłacenia, musisz określić tzw. czystą wartość nabytych rzeczy albo praw. Innymi słowy oznacza to, że przed opodatkowaniem z wartości spadku lub darowizny potrącane są długi i ciężary i dopiero na tej podstawie wyliczany jest podatek.
Stawka podatku uzależniona jest od grup podatkowych wskazanych powyżej. Podatek ten oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł
Podatek wynosi
Ponad
do
od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278
3%
10 278
20 556
308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278
7%
10 278
20 556
719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278
12%
10 278
20 556
1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Przykładowo: otrzymałeś od bratowej darowiznę środków pieniężnych wysokości 50.000 zł. Podatek obliczamy w następujący sposób:
50.000 zł - 7.276 zł (kwota wolna od podatku w II grupie podatkowej) = 42.724 zł
Do kwoty 20.556 zł podatek wynosi 1644 zł 50 gr
12% od kwoty 22.168 zł (42.724 zł - 20.556 zł) podatek wynosi 2.660 zł 16 gr.
Podatek do zapłaty 1644 zł 50 gr + 2660 zł 16 gr = 4304 zł 66 gr 4305 zł.

                                                                   Autor artykułu: Dominik Kwitliński - aplikant adwokacki

0 komentarze: