Legalnie.eu

Zasadą jest, że nieletni odpowiadają za dokonanie czynu karalnego na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w spraw...

Nie ukończyłeś 17 lat, ale możesz odpowiadać karnie za popełnienie czynu zabronionego. Dlaczego?

Dodane przez | 18:23 2020/07/06
Zasadą jest, że nieletni odpowiadają za dokonanie czynu karalnego na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednak w przypadku, gdy popełniono przestępstwo wymienione w art. 10 § 2 Kodeksu karnego (dalej: k.k.), a Sąd uzna to za uzasadnione, osoba, która nie ukończyła 17 roku życia może zostać skazana na karę grzywny, karę ograniczenia wolności, karę pozbawienia wolności bądź karę 25 lat pozbawienia wolności.

Zastanawiasz się, dlaczego jesteś podejrzany albo oskarżony o popełnienie przestępstwa?Otóż, spełniasz łącznie 2 warunki.

1. Jesteś podejrzany albo oskarżony o popełnienie czynu zabronionego wymienionego w art. 10 § 2 k.k., czyli:

a) art. 134 k.k. – zamach na życie Prezydenta RP;

b) art. 148 § 1,2,3 k.k. – zabójstwo człowieka, kilku osób;

c) art. 156 § 1,3 kk – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

d) art. 163 § 1,3 k.k. – sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach;

e) art. 166 k.k. – zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym;

f) art. 173 § 1,3 k.k. – sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażająca życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach;

g) art. 197 § 3,4 k.k. – zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej wspólnie z inną osobą, wobec małoletniego poniżej lat 15, wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, dokonanie czynu ze szczególnym okrucieństwem;

h) art. 223 § 2 k.k. – czynna napaść na funkcjonariusza publicznego, w wyniku której nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej;

i) art. 252 § 1,2 k.k. – wzięcie zakładnika;

j) art. 280 k.k. – rozbój, tj. dokonanie kradzieży używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu lub bezbronności, a także posługując się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działając w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem.


Ważne jest, że katalog wyżej wymienionych przestępstw jest katalogiem zamkniętym, tj. nie będziesz odpowiadał na zasadach k.k. w przypadku popełnienia innego przestępstwa. Popełnienie innego czynu będzie skutkowało postępowaniem na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.


2. Organ prowadzący postępowanie uznał, że okoliczności sprawy oraz stopień twojego rozwoju, właściwości i warunki osobiste przemawiają za tym, abyś odpowiadał na zasadach określonych w k.k.


Organ prowadzący postępowanie wydał postanowienie, w którym powołał biegłego, który miał za zadanie wydać opinię o stopniu twojego rozwoju, twojej dojrzałości psychicznej i twojej wiedzy o normach społecznych i prawnych. Należy w tym miejscu podkreślić, że jeżeli już wcześniej dopuściłeś się popełnienia czynu karalnego, a stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne i dalej nie przestrzegasz porządku prawnego, organ weźmie to pod uwagę i będzie to przemawiało na twoją niekorzyść.

Najprawdopodobniej z opinii biegłego wynika, że możesz odpowiadać jak dorosły. Jeżeli w opinii wskazano, że w sposób dostateczny rozumiesz zasady warunkujące poprawne współżycie społeczne i znasz podstawowe normy prawne, a więc prościej mówiąc, jeżeli wiedziałeś, że twoje postępowanie jest złe, niezgodne z porządkiem prawnym, to można przypisać ci winę za popełnienie przestępstwa.


Co teraz?

Zgodnie z art. 10 § 3 k.k., orzeczona wobec ciebie kara nie może przekroczyć 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane ci przestępstwo. Sąd może zastosować wobec ciebie także nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możesz zostać skazany na:

1. karę grzywny;

2. karę ograniczenia wolności;

3. karę pozbawienia wolności;

4. karę 25 lat pozbawienia wolności – gdy przepis przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności.


Pociechą jest to, że Sąd nie może wymierzyć ci kary dożywotniego pozbawienia wolności, ale gdy przepis taką karę [dożywotniego pozbawienia wolności] przewiduje, grozi ci kara 25 lat pozbawienia wolności. Wymierzenie tej kary nie stoi w sprzeczności z art. 10 § 3 k.k.

Autor artykułu: Monika Grajewska - aplikant adwokacki

0 komentarze: