Legalnie.eu

Twoje dziecko ukończyło 18 lat a Ty zastanawiasz się, czy wciąż musisz płacić alimenty? Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny? Kiedy ustaj...

Czy z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości ustaje obowiązek alimentacyjny?

Dodane przez | 18:04 2020/07/10
Twoje dziecko ukończyło 18 lat a Ty zastanawiasz się, czy wciąż musisz płacić alimenty? Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny? Kiedy ustaje? Czy wystarczy, że dziecko ukończy naukę w szkołę albo studia? Te pytania często zadają rodzice, którzy od lat płacą alimenty na swoje dzieci.


Przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego znajdziesz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Czas trwania obowiązku alimentacyjnego został w nim określony opisowo. 

Zgodnie z przepisem art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”

Jak widzisz, obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci nie jest uzależniony od osiągnięcia przez dziecko określonego wieku. Nie ma zatem większego znaczenia, czy Twoje dziecko ma obecnie ukończone 18 lat, 26 lat czy nawet więcej. Znaczenie ma to, czy Twoje dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie. O tym, kiedy dziecko jest już samodzielne będą decydować m.in. indywidualne jego cechy, zdolności, stan zdrowia.
Gdy dojdziesz do przekonania, że Twoje pełnoletnie dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie, to możesz starać się o uchylenie przez Sąd obowiązku alimentacyjnego.

Co w przypadku, gdy Twoje dziecko ukończyło 18 lat i nie ma zamiaru ani podjąć dalszej nauki, ani pójść do pracy?

Z pomocą przychodzi przepis art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że „rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.


Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 12 maja 2014 r. (sygn. akt II CA 224/14) „jeżeli chodzi o dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, brać należy pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki”.

Zatem w przypadku, gdy płacenie alimentów na pełnoletnie już dziecko stanowi dla Ciebie nadmierny uszczerbek finansowy lub jeżeli Twoje dziecko nie przejawia żadnych chęci, czy zaangażowania w kierunku samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb finansowych, to możesz starać się o uchylenie przez Sąd obowiązku alimentacyjnego.

Pamiętaj przy tym, że to, czy Twoje dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się będzie badane przez Sąd. Zatem jeśli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka, to nie możesz samodzielnie, bez orzeczenia Sądu, zadecydować o tym, że już nie będziesz płacić alimentów na jego rzecz. Takie zachowanie może zakończyć się wszczęciem egzekucji przez Komornika.

Co w przypadku, gdy Twoje dziecko ukończyło 18 lat i ma zamiar kontynuować naukę?
Jeżeli zaś Twoje dziecko ukończyło 18 lat, zamierza kontynuować naukę, nie osiąga dochodu, który pozwoliłby mu na samodzielne utrzymanie, to co do zasady, Ty wciąż jesteś zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego na jego rzecz.

Obowiązek alimentacji nie wygasa automatycznie ani w przypadku osiągnięcia przez dziecko określonego wieku, ani także w przypadku uzyskania przez nie określonego poziomu wykształcenia. 

Pamiętaj! Nie zawsze podjęcie pracy przez dziecko i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia będzie oznaczać, że jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. 

Do czyich rąk płacisz alimenty zanim Twoje dziecko stanie się pełnoletnie?
W pierwszej kolejności należy wskazać, że Sąd zasądza alimenty na rzecz dziecka. Jednakże do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, brak jest możliwości bezpośredniego płacenia do jego rąk.
Przykładowy zapis umieszczony w wyroku Sądu w przedmiocie zasądzenia alimentów:
„Sąd zasądza od pozwanego (imię i nazwisko rodzica) na rzecz małoletniej powódki / małoletniego powoda (imię i nazwisko dziecka) alimenty w kwocie po X złotych miesięcznie płatne do ...... dnia miesiąca (np. 10 – ego dnia każdego miesiąca z góry), z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat, do rąk matki / ojca ….. (imię i nazwisko rodzica, któremu należy dokonywać płatności).

Do czyich rąk płacisz alimenty, gdy Twoje dziecko jest już pełnoletnie?
Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości to dziecko decyduje w jaki sposób będzie pobierało należne mu świadczenia alimentacyjne. Może to nastąpić do jego rąk, jak również może ono ustanowić pełnomocnika, który będzie wówczas uprawniony do pobierania w jego imieniu należnych mu kwot pieniężnych. Zatem po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia zapłata alimentów, jeżeli dziecko nie postanowi inaczej, następuje do rąk Twojego dziecka.

Śmierć uprawnionego lub zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego
W przypadku śmierci jednej ze stron obowiązek alimentacyjny wygaśnie ostatecznie. Zatem zarówno śmierć dziecka, jak również śmierć rodzica uiszczającego alimenty spowoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

A co w przypadku, gdy Twoje dziecko otrzymuje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego – jak długo będą wówczas wypłacane?
Jedynie w przypadku alimentów otrzymywanych przez dziecko z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenie to jest wypłacane do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się ono w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nie 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
(zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

0 komentarze: