Legalnie.eu

W poprzednim artykule wskazałam na czym polega ubezwłasnowolnienie i kogo można ubezwłasnowolnić . W tym artykule dowiesz się gdzie złożyć ...

Sprawa o ubezwłasnowolnienie krok po kroku – potrzebne dokumenty, etapy postępowania i koszty

Dodane przez | 18:27 2020/06/22
W poprzednim artykule wskazałam na czym polega ubezwłasnowolnienie i kogo można ubezwłasnowolnić. W tym artykule dowiesz się gdzie złożyć wniosek, ile on kosztuje i jaki jest ogólny schemat postępowania w tych sprawach.


Kto może złożyć wniosek?

Przed złożeniem wniosku musisz sprawdzić, czy masz do tego prawo, czy posiadasz tzw. „legitymację procesową czynną”.
 Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie mogą wystąpić: 

  • małżonek osoby, której wniosek dotyczy,
  • jej krewni w linii prostej (dziadek, ojciec, syn, wnuk itd.) albo rodzeństwo, 
  • przedstawiciel ustawowy,
Również osoba, która ma być ubezwłasnowolniona sama może taki wniosek złożyć.
Jeżeli nie zaliczasz się do żadnej z tych grup, a dostrzegasz potrzebę złożenia wniosku co do sąsiada, który jest samotny i jest w podeszłym wieku - możesz zwrócić się do Prokuratury Okręgowej z informacją, że dostrzegasz taki problem. Prokurator może też wnieść wniosek o ubezwłasnowolnienie do Sądu.

Ważne! Uczestnikami postępowania zawsze będzie osoba, która składa wniosek (wnioskodawca), osoba, która ma być ubezwłasnowolniona (uczestnik), przedstawiciel ustawowy uczestnika, małżonek uczestnika. Postępowanie zawsze toczy się przy udziale prokuratora.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się do sądu okręgowego miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek (jeżeli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania, wtedy właściwym jest sąd miejsca jej pobytu).

Ile kosztuje wniosek i gdzie uiścić opłatę?

Wniosek podlega opłacie w wysokości stałej, która wynosi 100 zł (do listopada 2019 r. było to 40 zł).
Opłatę można wnieść przez przelanie jej na konto właściwego sądu (Ważne! W tytule przelewu wpisz czego sprawa dotyczy, a potwierdzenie opłaty załącz do wniosku), w kasie sądu, albo też przez zakupienie w kasie sądu e-znaku i naklejenie go na wniosek.

UWAGA! Oprócz 100 zł za wniosek musisz liczyć się także z tym, że poniesiesz koszty sporządzenia opinii biegłego psychiatry/neurologa albo psychiatry/neurologa i psychologa. Nie będzie to opłata stała i w każdym sądzie może być inna.

Co napisać we wniosku i co do niego dołączyć?

We wniosku musisz wskazać, kim jesteś dla uczestnika oraz uprawdopodobnić przyczynę ubezwłasnowolnienia, czy to wykazać, że istnieje choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy bądź uzależnienie. Najlepiej krótko wskazać na czym Twoim zdaniem polega choroba psychiczna, w jaki sposób wpływa na codziennie funkcjonowanie osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, czy ktoś jej pomaga w codziennych czynnościach itp.

Przede wszystkim wniosek musi spełniać wymogi formalne, tzn.:
a) zawierać imię, nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania składającego wniosek, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania/miejsce pobytu osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeżeli osoba, która ma być ubezwłasnowolniona ma małżonka – również jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
b) wskazanie Sądu, do którego kieruje się wniosek, 
c) oznaczenie pisma, tj. tatuowanie go jako „wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe). 
d) również w piśmie, pod nagłówkiem, musi być wskazane jakiego rodzaju ubezwłasnowolnienia żądamy. 
e) wniosek należy podpisać własnoręcznie i wymienić załączniki jakie się do niego dołącza.

Do wniosku musisz dołączyć dokument, który potwierdza, że możesz złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie, np. odpis skrócony swojego aktu małżeństwa (jeżeli uczestnik jest Twoim małżonkiem), opis skrócony swojego aktu urodzenia (jeżeli uczestnik jest Twoim krewnym w linii prostej). Również odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która ma być ubezwłasnowolniona.

Jeżeli przyczyną wniesienia wniosku jest choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy, konieczne będzie dołączenie świadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, która ma być ubezwłasnowolniona lub też opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby.

Jeżeli przyczyną ubezwłasnowolnienia jest choroba alkoholowa – konieczne będzie dołączone zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej. A jeżeli przyczyną jest narkomania – zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień.

Ważne! Należy złożyć odpisy wniosku z załącznikami. Odpisów musi być tyle, ile jest uczestników postępowania. Na pewno trzeba złożyć dwa odpisy – jeden dla uczestnika, jeden dla prokuratora. I jeżeli w sprawie jest też małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona – również egzemplarz dla niej.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku Sąd zbada, czy wniosek nie zawiera jakichś braków formalnych i został prawidłowo opłacony. Następnie niezwłocznie powinno odbyć się wysłuchanie uczestnika w obecności biegłego psychologa oraz biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. W tym celu Sąd może przymusowo sprowadzić taką osobę do siedziby sądu albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego (jeżeli dowiezienie uczestnika postępowania jest niemożliwe).

Po wysłuchaniu uczestnika zostanie sporządzona opinia biegłego, w której zostanie wskazane czy osoba jest zdolna do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw.

Po wysłuchaniu osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, Sąd może zaniechać doręczenia jej pism sądowych i jej ponownego wzywania, jeżeli uzna to za bezcelowe ze względu na stan zdrowia uczestnika postępowania. Jeżeli Sąd podejmie taką decyzję, to równocześnie ustanowi dla uczestnika kuratora, który będzie chronił jego prawa podczas postępowania.

Ważne! W sprawach o ubezwłasnowolnienie zawsze musi zostać przeprowadzona rozprawa.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii, Sąd wydaje postanowienie o ubezwłasnowolnieniu. Wskazuje w nim czy jest to ubezwłasnowolnienie częściowe czy całkowite i z jakiego powodu zostało wydane.

Co zrobić w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia?

Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniem wydanym przez Sąd, możesz w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia złożyć do tego Sądu wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia. Opłata wynosi 100 zł

Następnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem możesz złożyć apelację. Apelację składa się do sądu apelacyjnego, w okręgu którego znajduje się sąd wydający postanowienie w pierwszej instancji, za pośrednictwem Sądu, który wydał postanowienie. Zatem - kierujesz pismo do sądu apelacyjnego, ale składasz je na biurze podawczym sądu okręgowego lub też na kopercie jako adresata wpisujesz sąd okręgowy.

Autor artykułu: Natalia Indyka - aplikant radcowski

0 komentarze: