Legalnie.eu

    W trakcie postępowania karnego może zajść potrzeba przesłuchania Ciebie w charakterze świadka. Na przesłuchanie możesz zostać wezwany...

Przesłuchanie w charakterze świadka - co musisz wiedzieć?

Dodane przez | 14:34 2020/06/15
   
W trakcie postępowania karnego może zajść potrzeba przesłuchania Ciebie w charakterze świadka. Na przesłuchanie możesz zostać wezwany: listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, pracownika organu wysyłającego, a także w wyjątkowych sytuacjach przez Policję. 

W przypadku niecierpiącym zwłoki możesz zostać wezwany również telefonicznie albo w inny sposób adekwatny do okoliczności. Pamiętaj, że jeżeli otrzymałeś wezwanie na przesłuchanie to Twoim obowiązkiem jest się stawić w wyznaczonym terminie i miejscu. 


Czynność ta może odbyć się w prokuraturze, Policji lub innym organie prowadzącym postępowanie. Nawet jeżeli twierdzisz, że nic nie wiesz na temat popełnionego przestępstwa to możesz zostać wezwany na przesłuchanie. To do organu prowadzącego postępowanie należy ocena przydatności Twoich zeznań.

Przed przesłuchaniem


Pamiętaj, żeby na przesłuchanie stawić się we wskazanym terminie i miejscu. Miej przy sobie dokument, który pozwoli potwierdzić przesłuchującemu Twoją tożsamość. 
Zostaniesz poproszony o jego okazanie tuż przed przesłuchaniem. 

Przesłuchujący zapisze Twoje dane w postaci imienia/imion, nazwiska, nazwiska rodowego, numeru PESEL, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia oraz serii i numeru dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu. Następnie przesłuchujący poprosi Cię o podanie adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji, a także numeru telefonu. 
Te informacje nie są wpisywane do protokołu przesłuchania, a do tzw. załącznika adresowego, do którego dostęp jest ograniczony, a zatem nie musisz się obawiać, że Twój adres i telefon trafią do osób trzecich. 

W dalszej kolejności zostaniesz pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności), a także o innych prawach i obowiązkach np. odmowie składania zeznań, odmowy odpowiedzi na pytanie. 
Przesłuchujący powinien Ci wytłumaczyć w jakich sytuacjach możesz skorzystać z tych uprawnień. Prawa i obowiązki otrzymasz również w formie papierowej. Zapoznaj się z nimi, podpisz i przekaż jeden egzemplarz przesłuchującemu.

Przesłuchanie


Po zebraniu niezbędnych danych przechodzi się do przesłuchania. Rozpoczyna się ono od tzw. fazy swobodnej wypowiedzi. Zazwyczaj rozpoczyna się ona od pytania „Co Pan/Pani wie w sprawie?”. W tym momencie opisz wszystkie okoliczności, które są Ci znane w tej konkretnej sprawie.

Kolejnym etapem przesłuchania jest faza zadawania pytań. Na tym etapie przesłuchujący będzie Ci zadawać pytania, które pozwolą uszczegółowić swobodną wypowiedź, ale także mogą to być pytania, które pozwolą ustalić okoliczności, o których jeszcze nie mówiłeś. Na zadane pytania odpowiadaj rzeczowo i oczywiście zgodnie z prawdą. 

Pamiętaj! Za składanie fałszywych zeznań możesz odpowiadać karnie.

Przesłuchujący zapisuje Twoje odpowiedzi w protokole przesłuchania świadka. Prawdopodobnie ostatnim pytaniem, które zada Ci przesłuchujący będzie pytanie, czy chciałbyś coś jeszcze dodać. W sytuacji, gdy uznasz, że nie masz nic więcej do powiedzenia przesłuchujący zamknie protokół umieszczając w nim datę i godzinę zakończenia czynności. 

Następnie go odczyta lub da Ci do odczytania. Gdy uznasz, że treść tego protokołu jest zgodna z tym co powiedziałeś zostaniesz poproszony o podpisanie każdej strony. Podpisy złożą również inne osoby biorące udział w przesłuchaniu. W przypadku, gdy uznasz, że treść się nie zgadza z tym co powiedziałeś powiedz o tym przesłuchującemu, który naniesie poprawki w protokole.

Gdy posiadasz dokumenty, fotografie czy też inne rzeczy, które mogą mieć znaczenie dowodowe w prowadzonym postępowaniu możesz je dołączyć do protokołu. Fakt ten zostanie w nim odnotowany. Na tym przesłuchanie zostanie zakończone i będziesz mógł udać się do domu.

Warto pamiętać, że jeżeli nie możesz stawić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, możesz zostać przesłuchany w miejscu Twojego pobytu.

Co do zasady przesłuchanie powinno być jednorazową czynnością. Jednak, gdy w toku postępowania ujawnione zostaną okoliczności, co do których możesz posiadać wiedzę zostaniesz wezwany na przesłuchanie kolejny raz.

W przypadku, gdy nie władasz językiem polskim albo jesteś głuchoniemy przy Twoim przesłuchaniu będzie obecny biegły tłumacz, który pozwoli na komunikowanie się pomiędzy Tobą a przesłuchującym. Władanie językiem oznacza taką jego znajomość, która pozwala na swobodne porozumiewanie się.

Twoje przesłuchanie może zostać zarejestrowane za pomocą środków technicznych umożliwiających nagranie obrazu lub dźwięku. Jednak pamiętaj, że Tobie takie uprawnienie nie przysługuje. Nie możesz nagrywać swojego przesłuchania za pomocą np. telefonu, czy też dyktafonu. O rejestracji przesłuchania za pomocą urządzeń technicznych powinieneś zostać uprzedzony. Wymagają tego przepisy procedury karnej.

Autor artykułu - Tomasz Raczyński - asystent prokuratora

0 komentarze: