Legalnie.eu

Jesteś stroną postępowania sądowego bądź świadkiem i otrzymałeś z Sądu wezwanie do stawiennictwa na rozprawie, jednak okazało się, że je...

Zostałeś wezwany na rozprawę, ale okazało się, że jej termin Ci nie pasuje - co zrobić?

Dodane przez | 08:55 2020/05/30
Jesteś stroną postępowania sądowego bądź świadkiem i otrzymałeś z Sądu wezwanie do stawiennictwa na rozprawie, jednak okazało się, że jej termin koliduje z innymi Twoimi obowiązkami? A może tuż przed rozprawą zachorowałeś i z tej przyczyny nie możesz stawić się w Sądzie? Co wówczas możesz zrobić? Odpowiedź znajdziesz poniżej.


GDY JESTEŚ STRONĄ POSTĘPOWANIA

Na początek sytuacja, kiedy termin rozprawy został wyznaczony na dzień, w którym masz już zaplanowane inne obowiązki, a jesteś stroną postępowania i Sąd wzywa Cię do stawiennictwa celem złożenia zeznań. Wówczas dobrym pomysłem będzie skierowanie do Sądu, w którym rozpoznawana jest Twoja sprawa, wniosku o zmianę terminu rozprawy. Ważne jest jednak, abyś w tym wniosku krótko opisał przyczynę, która stoi na przeszkodzie Twojemu stawiennictwu. Najlepiej byłoby, gdybyś do Twojego wniosku dołączył dowód potwierdzający wskazane przez Ciebie okoliczności (przykładowo, jeżeli masz zaplanowany wyjazd za granicę, możesz przedstawić kopię biletu lotniczego). Miej jednak na uwadze, że Sąd nie jest związany takim wnioskiem i nie musi się do niego przychylić, ale niejednokrotnie zdarza się, że Sądy zmieniają termin rozprawy, jeżeli wniosek został odpowiednio uargumentowany i rzeczywiście wynika z niego, że osoba wezwana z przyczyn od niej niezależnych nie może stawić się w Sądzie w wyznaczonym dniu. 

Podobnie jest, jeżeli otrzymasz zawiadomienie o terminie rozprawy, które oznacza, że Twoje stawiennictwo w Sądzie nie jest obowiązkowe. Często zdarza się jednak, że strona chce stawić się na rozprawie, mimo że nie ma takiego obowiązku. Trudno się dziwić, skoro sprawa dotyczy bezpośrednio jej interesów. Wówczas również istnieje możliwość wystosowania wniosku o zmianę terminu rozprawy. 

Pamiętaj o tym, że każde pismo (w tym wniosek o zmianę terminu rozprawy) możesz złożyć zarówno w biurze podawczym Sądu, w którym toczy się sprawa, jak i nadać przesyłką poleconą w placówce pocztowej. Miej przy tym na uwadze, że składając jakiekolwiek pismo w biurze podawczym Sądu, warto mieć ze sobą dodatkowy egzemplarz tego pisma, na którym będziesz mógł otrzymać potwierdzenie jego wpływu (tak zwaną prezentatę). Egzemplarz ten zachowaj dla siebie. 

Uwaga! Adresując jakiekolwiek pismo do Sądu w toku sprawy, wskazane jest wpisanie sygnatury akt, pod którą toczy się sprawa (sygnaturę akt znajdziesz na piśmie otrzymanym z Sądu).

Zdarza się również, że Sąd wyznacza kolejny termin na rozprawie, na której jesteś obecny.  Wówczas, jeżeli zaproponowany przez Sąd termin rozprawy nie pasuje Ci, nie bój się poinformować o tym Sądu i poproś o wyznaczenie innego terminu. Zapewne Sąd przychyli się do Twojej prośby i  wyznaczy rozprawę w innym dniu. Tym samym oszczędzisz sobie czasu i pracy (oraz kosztów, jeżeli zdecydujesz się nadać wniosek przesyłką poleconą), ponieważ nie będziesz musiał pisać wniosku o zmianę terminu rozprawy. Jednocześnie szybka reakcja z Twojej strony sprawi, że wyznaczony przez Sąd kolejny termin rozprawy będzie od razu uzgodniony z Tobą.

GDY WYSTĘPUJESZ W CHARAKTERZE ŚWIADKA

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy zostałeś do Sądu wezwany w charakterze świadka. Wówczas, jeżeli termin rozprawy koliduje z innymi Twoimi obowiązkami, powinieneś napisać do Sądu pismo, w którym usprawiedliwisz swoją nieobecność, zwięźle podając okoliczności, które stoją na przeszkodzie Twojemu stawiennictwu na rozprawie. Postaraj się, aby to pismo trafiło do Sądu przed rozprawą. To sprawi, że Sąd nie będzie miał wątpliwości co do przyczyn Twojej nieobecności.

A CO ZROBIĆ W NAGŁYCH PRZYPADKACH?

W nagłych przypadkach, jeżeli niemożność stawienia się w Sądzie wynikła na przykład dzień przed rozprawą albo w dniu rozprawy, to niezależnie od tego, czy jesteś stroną postępowania, czy występujesz w charakterze świadka, skontaktuj się telefonicznie z sekretariatem wydziału Sądu, przed którym toczy się sprawa albo napisz wiadomość e-mail (numer telefonu oraz adres e-mail najczęściej znajdziesz na wezwaniu na termin rozprawy lub na stronie internetowej Sądu).

Uwaga! W przypadku, gdy występujesz w sprawie w charakterze świadka i nie usprawiedliwisz swojej nieobecności przed terminem rozprawy, Sąd może nałożyć na Ciebie grzywnę (karę pieniężną) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo (wprawdzie istnieje możliwość zwolnienia z grzywny/kary pieniężnej, jednak lepiej zadbać o to, aby Sąd nie musiał stosować wobec Ciebie tych środków). Warto również wiedzieć, że Sąd ma możliwość zarządzenia przymusowego sprowadzenia Ciebie na przesłuchanie, a nawet nakazać aresztowanie (zobacz także: artykuł 274, 275 i 276 Kodeksu postępowania cywilnego oraz artykuł 285, 286 i 287 Kodeksu postępowania karnego). 

NIEMOŻNOŚĆ STAWIENIA SIĘ W SĄDZIE Z POWODU CHOROBY

Pamiętaj też, że jeżeli jesteś chory i z tego powodu nie możesz stawić się w Sądzie, to niezależnie od tego, czy jesteś stroną postępowania, czy też świadkiem, usprawiedliwienie Twojej nieobecności wymaga uzyskania zaświadczenia potwierdzającego tę okoliczność, wystawionego przez lekarza sądowego (artykuł 214 [1] Kodeksu postępowania cywilnego oraz artykuł 117 § 2a Kodeksu postępowania karnego). Właściwym do wystawienia tego zaświadczenia jest lekarz sądowy właściwy dla miejsca Twojego pobytu, niezależnie od tego, w jakim mieście toczy się sprawa. Co ważne, jeżeli Twój stan zdrowia uniemożliwia Ci stawienie się u lekarza sądowego, skontaktuj się z nim i zapytaj o możliwość wizyty domowej. 

Uwaga! Koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego są finansowane z budżetu państwa. Oznacza to, że lekarz sądowy nie powinien żądać od Ciebie wynagrodzenia za badanie i wystawienie zaświadczenia (artykuł 18 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym). 

Jeżeli chodzi o listę lekarzy sądowych, znajdziesz ją na stronie internetowej Sądu Okręgowego. Może być to Sąd Okręgowy, w okręgu którego zamieszkujesz. Aby znaleźć tę listę, wystarczy, że w Twojej przeglądarce internetowej wpiszesz przykładowo hasło „lista lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie”. 

Teoretycznie możesz uzyskać zaświadczenie od innego lekarza niż lekarz sądowy, jednak to od uznania Sądu będzie zależało czy Twoje niestawiennictwo będzie potraktowane jako należycie usprawiedliwione.

Jak widzisz, wyznaczony termin rozprawy nie oznacza, że Twoje stawiennictwo jest bezwzględnie obowiązkowe i nie ma od tego żadnych odstępstw. Pamiętaj jednak, że zarówno wniosek o zmianę terminu rozprawy, jak i usprawiedliwienie nieobecności wymagają uzasadnienia i przedstawienia okoliczności potwierdzających niemożliwość Twojego stawiennictwa w Sądzie. Jeżeli posiadasz jakiekolwiek dowody potwierdzające Twoje stanowisko, dołącz je do swojego pisma. Istotne jest także to, żebyś wniosek o zmianę terminu rozprawy bądź usprawiedliwienie nieobecności dostarczył do Sądu albo wysłał drogą pocztową w miarę możliwości jak najszybciej po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających Twoje stawiennictwo na rozprawie.

Autor artykułu: Krzysztof Leonowicz - aplikant radcowski

0 komentarze: