Legalnie.eu

    Jak wynika z przeprowadzonych na przestrzeni kilku ostatnich lat badań statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba orzekanych...

Wykonanie kary grzywny - jak zapłacić?

Dodane przez | 14:00 2020/06/11

    Jak wynika z przeprowadzonych na przestrzeni kilku ostatnich lat badań statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba orzekanych kar grzywny wzrosła z 1/4 do 1/3 liczby wszystkich skazań. Dodatkowo w powyższym zakresie w dalszym ciągu notowana jest tendencja zwyżkowa. Z powyższych względów wiedzę w zakresie wykonywania kary grzywny należy uznać za szczególnie ważną.


    Regulacje ustawowe dotyczące wykonywania kary grzywny znajdują się w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy, w artykułach od 44 do 52a.

Przedmiotowa ustawa wskazuje, iż skazanego na grzywnę Sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W praktyce przejawia się to wysłaniem przez Sąd wezwania zawierającego wszystkie niezbędne informacje i dane umożliwiające uiszczenie orzeczonej kary grzywny, takie jak: numer karty dłużnika czy numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Ważnym jest,  termin 30 dniowy liczony jest od dnia odebrania wezwania.

    Nieuiszczenie grzywny w terminie 30 dni od odebrania wezwania będzie skutkowało podjęciem przez Sąd dalszych czynności w celu ściągnięcia grzywny w drodze egzekucji. Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku bezskuteczności egzekucji Sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

          W zakresie uiszczenia kary grzywny warto również zwrócić uwagę na instytucję rozłożenia jej na raty. Postępowanie w niniejszym zakresie może zostać wszczęte zarówno z urzędu jak i na wniosek.

          Rozłożenie grzywny na raty może nastąpić na okres nieprzekraczający 1 roku w przypadku, gdy natychmiastowe wykonanie kary grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki albo, wyjątkowo, na okres do 3 lat, ale tylko w sytuacjach szczególnych wśród których ustawodawca przykładowo wymienia znaczną wysokość grzywny.

          Wniosek o rozłożenie grzywny na raty składa się do Sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Warto nadmienić, iż pierwszy wniosek nie podlega opłacie, a od ponownego wniosku zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o opłatach w sprawach karnych należy uiścić opłatę w wysokości 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

          Wniosek powinien zawierać:

1.   oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;

2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;

3. treść wniosku wraz z  uzasadnieniem;

4.  datę i podpis składającego pismo.

    W treści wniosku należy opisać przedstawione wyżej okoliczności przemawiające za rozłożeniem grzywny na okres nie przekraczający 1 roku lub 3 lat. Do okoliczności tych zalicza się między innymi: sytuację majątkową, dochody, możliwości zarobkowe oraz sytuację osobistą i rodzinną. We wniosku warto również zawrzeć: okres spłaty grzywny, wysokość pojedynczej raty, ilość rat wraz ze wskazaniem terminu płatności każdej z nich.

    Dodatkowo zaleca się umieszczenie w treści wniosku prośby o wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku w myśl art. 9 § 4 Kodeksu Karnego Wykonawczego. Jest to szczególnie istotne ze względu na 30-dniowy termin na uiszczenie grzywny biegnący od momentu odebrania wezwania. Termin ten może upłynąć zanim Sąd zdąży rozpoznać przedmiotowy wniosek, a którego upłynięcie zobowiązuje organ do podjęcia dalszych czynności.

    Wspomnieć należy, iż postanowienie Sądu w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty jest zaskarżalne zażaleniem.0 komentarze: