Legalnie.eu

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad możliwością dochodzenia roszczeń od szpitala za popełniony błąd w leczeniu bez potrzeby ingerencji...

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - czy tędy droga?

Dodane przez | 18:51 2020/05/27
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad możliwością dochodzenia roszczeń od szpitala za popełniony błąd w leczeniu bez potrzeby ingerencji sądu? Otóż, zapewne część pacjentów, którzy czują się poszkodowani przez szpitale, nie zdaje sobie sprawy, iż istnieje możliwość takiego rozwiązania ich problemu.Jednym z takich alternatywnych sposobów dochodzenia od podmiotu leczniczego odszkodowania i zadośćuczynienia jest postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, które funkcjonują od 1 stycznia 2012 r.

Przesłanką dochodzenia przez Ciebie roszczenia od szpitala jest zaistnienie zdarzenia medycznego, które w przeciwieństwie do błędu medycznego, nie wymaga udowodnienia winy konkretnej osoby (lekarza, innego pracownika szpitala). Zgodnie z definicją ustawową zdarzenie medyczne, oznacza zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.   
Co istotne, w przeciwieństwie do postępowania sądowego, wystarcza uprawdopodobnienie powstania zdarzenia medycznego, a nie udowodnienie błędu medycznego. Przedmiotowego roszczenia możesz dochodzić jedynie od szpitala. Nie obejmuje to zdarzeń medycznych, powstałych poza tym podmiotem leczniczym, np. w prywatnych przychodniach.

Pamiętaj, powyższych roszczeń można dochodzić w terminie 1 roku od dnia, w którym składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu lub rozstroju zdrowia, albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże nie później niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne.

Wniosek składa się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala (w każdym województwie orzeka jedna komisja).

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku:

  1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł;
  2. śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł.
Celem ustawodawcy wprowadzającego nową instytucję, jaką jest komisja, było w szczególności:
  • przyspieszenie postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • jego odformalizowanie;
  • a także taniość postępowania.
Teoretycznie postępowanie przed komisją powinno zakończyć się w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jednakże praktyka pokazuje, że całość postępowania przed komisją (zazwyczaj najdłużej oczekuje się na opinie wydawane przez lekarzy lub konsultantów wojewódzkich), może trwać nawet 2 lata.

Opłata od wniosku wynosi 200,00 zł i należy ją dołączyć do prawidłowo wypełnionego wniosku, który może być sporządzony na formularzu, znajdującym się do pobrania na stronach internetowych właściwych komisji. Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek. Jednakże bez obaw, nawet zwrócony wniosek możesz złożyć ponownie, pamiętając o jego prawidłowym sporządzeniu. Komisja po otrzymaniu właściwie wypełnionego wniosku, podejmuje działania z urzędu, tzn. że może zobowiązać podmiot leczniczy do przedstawienia dokumentacji medycznej osoby, której wniosek dotyczy. 

Jednakże, powinieneś dokładnie przemyśleć, zanim skierujesz wniosek do komisji. Oczywiście, nie musisz się martwić o terminy przedawnienia swojego roszczenia, gdyż prawidłowe złożenie wniosku powoduje ich przerwanie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Niestety, Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie została wyposażona we właściwe uprawnienia, np. dające jej możliwość sankcjonowania nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadków na jej posiedzenia.

Największą bolączką powyższego postępowania jest okoliczność, iż pomimo stwierdzenia przez komisję zdarzenia medycznego to podmiot leczniczy (szpital) decyduje czy uznaje roszczenie i w jakiej wysokości. Częstą praktyką szpitali jest proponowanie poszkodowanym pacjentom odszkodowania w symbolicznych kwotach, np. 100,00 zł, albowiem zasłaniają się źle rozumianą dyscypliną finansów publicznych. Tylko nieliczne szpitale składają realne propozycje tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Postępowanie przed komisją pozwoli Ci, jeżeli nawet nie na szybkie otrzymanie kwoty tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia, to z pewnością na zgromadzenie materiału dowodowego, który będzie przydatny, jeżeli zdecydujesz się dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy poszkodowany pacjent powinien skierować swoje roszczenie do komisji. Jak zostało wskazane w niniejszym artykule, postępowanie to obarczone jest wieloma wadami, ale także ma swoje zalety, do których zalicza się: możliwość otrzymania od podmiotu leczniczego stosunkowo szybko i przy niewielkich kosztach odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zgromadzenia materiału dowodowego, który może być przydatny w trakcie ewentualnego postępowania sądowego.

Tylko nielicznym pacjentom wystarcza jedynie formalne stwierdzenie, że szpital dopuścił się ich niewłaściwego leczenia. Wielu z nich w przypadku zaoferowania przez szpital nieznacznego odszkodowania, decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Dlatego zawsze przed skierowaniem takiego wniosku do komisji, dokładnie zastanów się czy warto to robić.


Autor artykułu: Dominik Kwitliński - aplikant adwokacki

0 komentarze: