Legalnie.eu

Ofiarą przestępstwa może paść każdy z nas. Ważne jest, aby w takiej sytuacji szybko i zdecydowanie działać. W przypadku, gdy stwierdzisz, ż...

Co zrobić, gdy padłeś ofiarą przestępstwa?

Dodane przez | 12:43 2020/05/23
Ofiarą przestępstwa może paść każdy z nas. Ważne jest, aby w takiej sytuacji szybko i zdecydowanie działać. W przypadku, gdy stwierdzisz, że stałeś się ofiarą przestępstwa zgłoś ten fakt najbliższej jednostce Policji albo Prokuratury. Jeżeli dany organ stwierdzi, że jest niewłaściwy do prowadzenia postępowania w tej sprawie, przekaże Twoje zawiadomienie innej jednostce.

Zgłoszenia przestępstwa możesz dokonać w dwojaki sposób.
Po pierwsze na piśmie. Jest to najlepszy sposób w przypadku, gdy wraz z zawiadomieniem przekażesz organom załączniki np. dokumenty z podrobionym podpisem, wydruki z rachunku bankowego, ale także wszystkie, które uznasz, że mogą być przydatne do prowadzenia postępowania.

Drugim sposobem jest osobiste zgłoszenie się do wyżej wskazanych organów i złożenie ustnego zawiadomienia o przestępstwie. W przypadku, gdy podejmiesz decyzję o udaniu się na Policję albo do Prokuratury, żeby złożyć zawiadomienie zabierz ze sobą dokument, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość. Z ustnego przyjęcia zawiadomienia policjant albo prokurator sporządzi protokół. Zapoznaj się z nim i w przypadku braku zastrzeżeń podpisz.

W przypadku, gdy chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia przez Ciebie zawiadomienia o przestępstwie powiedz o tym osobie, która takie zawiadomienie przyjęła. Na Twój wniosek organ wyda Ci potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Taki dokument będzie zawierać: datę oraz miejsce przyjęcia zawiadomienia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody.


Po otrzymaniu zawiadomienia organ niezwłocznie powinien wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba uzupełnienia danych zawartych w złożonym przez Ciebie zawiadomieniu organ powołany do prowadzenia postępowania może zażądać od Ciebie uzupełnienia informacji lub może sam dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie.

W takiej sytuacji organ powinien wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia, a Ty powinieneś zostać o tym powiadomiony w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia.

Pamiętaj! Datą złożenia zawiadomienia jest dzień, w którym Twoje pismo wpłynęło do organu. W ciągu tych trzydziestu dni organ może Cię przesłuchać w charakterze świadka jako osobę zawiadamiającą.

Po zapoznaniu się z Twoim zawiadomieniem lub materiałami z postępowania sprawdzającego organ może wydać postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub postanowienie o wszczęciu śledztwa.

Po wydaniu postanowienia o wszczęciu śledztwa organ przystępuje do gromadzenia materiału dowodowego. Na tym etapie Policja albo prokuratura może dokonać zabezpieczenia przedmiotów, dokumentów, przesłuchania świadków, a w przypadku, gdy należy zbadać okoliczności, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy specjalistycznej organ prowadzący śledztwo powołuje biegłego, który wydaje opinię.

Ważne, żebyś wiedział, że wydanie opinii przez biegłego może potrwać wiele miesięcy. Zdarza się tak np. w przypadku śledztw, które dotyczą błędów medycznych. W sytuacji, gdy po wydaniu opinii organ prowadzący śledztwo ma jakieś wątpliwości albo pojawią się nowe okoliczności występuje on do biegłego o wydanie opinii uzupełniającej.

Po zebraniu materiału dowodowego organ prowadzący postępowanie przygotowawcze bada, czy zachodzą przesłanki do umorzenia takiego postępowania, czy też są podstawy do postawienia jakiejś osobie zarzutów i wystąpienie do sądu z aktem oskarżenia.

Autor artykułu: Tomasz Raczyński - asystent prokuratora

0 komentarze: